Header Ads

Shubhapallaba online English Portal
 • Latest Post

  Showing posts with label Gitagovindam. Show all posts
  Showing posts with label Gitagovindam. Show all posts

  गीतगोविन्दम्

  March 29, 2020 0

  ॥ गीतगोविन्दम् ॥ ॥ अष्टपदी ॥ ॥ श्री गोपालक ध्यानम् ॥ यद्गोपीवदनेन्दुमण्डनमभूत्कस्तूरिकापत्रकं यल्लक्ष्मीकुचशातकुंभ कलशे व्यागोचमि...

  गीतगोविन्दम् द्वादशः सर्गः - सुप्रीतपीताम्बरः

  March 28, 2020 0

  ॥ द्वादशः सर्गः ॥ ॥ सुप्रीतपीताम्बरः ॥ गतवति सखीवृन्देऽमन्दत्रपाभरनिर्भर-स्मरपरवशाकूतस्फीतस्मितस्नपिताधरम् । सरसमनसं दृष्ट्वा रा...

  गीतगोविन्दम् अष्टमः सर्गः - विलक्ष्यलक्ष्मीपतिः

  March 28, 2020 0

  ॥ अष्टमः सर्गः ॥ ॥ विलक्ष्यलक्ष्मीपतिः ॥ अथ कथमपि यामिनीं विनीय स्मरशरजर्जरितापि सा प्रभाते । अनुनयवचनं वदन्तमग्रे प्रणतमपि प्रि...

  गीतगोविन्दम् पञ्चमः सर्गः - साकांक्षपुण्डरीकाक्षः

  March 28, 2020 0

  ॥ पञ्चमः सर्गः ॥ ॥ साकांक्षपुण्डरीकाक्षः ॥ अहमिह निवसामि याहि राधां अनुनय मद्वचनेन चानयेथाः । इति मधुरिपुणा सखी नियुक्ता स्वयमिद...

  Post Top Ad

  Shubhapallaba free eMagazine and online web Portal

  Post Bottom Ad

  Shubhapallaba Hindi Portal