Header Ads

Shubhapallaba online English Portal
 • Latest Post

  Showing posts with label Poem. Show all posts
  Showing posts with label Poem. Show all posts

  श्रीरघुपत्यष्टकम्

  February 08, 2021 0

  ॥अथ श्रीरघुपत्यष्टकम् ॥ राजीवनयन त्रिभुवनभूषण। भवदुःखहरण परमात्म विभो॥ सीतावल्लभ रघुकुलभास्कर। नलिनायतलोचन राम प्रभो ॥1॥ रघुकुलनायक करधृतसाय...

  गीतगोविन्दम् द्वादशः सर्गः - सुप्रीतपीताम्बरः

  March 28, 2020 0

  ॥ द्वादशः सर्गः ॥ ॥ सुप्रीतपीताम्बरः ॥ गतवति सखीवृन्देऽमन्दत्रपाभरनिर्भर-स्मरपरवशाकूतस्फीतस्मितस्नपिताधरम् । सरसमनसं दृष्ट्वा रा...

  गीतगोविन्दम् अष्टमः सर्गः - विलक्ष्यलक्ष्मीपतिः

  March 28, 2020 0

  ॥ अष्टमः सर्गः ॥ ॥ विलक्ष्यलक्ष्मीपतिः ॥ अथ कथमपि यामिनीं विनीय स्मरशरजर्जरितापि सा प्रभाते । अनुनयवचनं वदन्तमग्रे प्रणतमपि प्रि...

  गीतगोविन्दम् पञ्चमः सर्गः - साकांक्षपुण्डरीकाक्षः

  March 28, 2020 0

  ॥ पञ्चमः सर्गः ॥ ॥ साकांक्षपुण्डरीकाक्षः ॥ अहमिह निवसामि याहि राधां अनुनय मद्वचनेन चानयेथाः । इति मधुरिपुणा सखी नियुक्ता स्वयमिद...

  प्रेमदिवसः

  January 15, 2020 1

  यस्य प्रेम विफलं सः इमान् भावान् अनुभवेत् द्रवीभवद्धस्तगतं विलोक्य पयोहिम त्वां दयितोपभुङ्क्ते। द्रवीभवन्मे हृदयं कुतः सा न पश्यति प्र...

  Post Top Ad

  Shubhapallaba free eMagazine and online web Portal

  Post Bottom Ad

  Shubhapallaba Hindi Portal